Handicap- och regelkommittéen

Kommittén svarar för medlemmars spelhandicap samt regelfrågor.

Handicap- och regelkommittén består av:

Britt Andersson

Lars-Eric Söderberg

Klubbchef